Osobní asistence

Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Osobní asistence v ČR do roku 2006

Osobní asistence je druh sociální péče, umožňující člověku, který by jinak musel přežívat v Ústavu sociální péče, aby mohl bydlet a žít se svou rodinou.

14.3.2006 byl konečně schválen nový Zákon o sociálních službách a tím současně uzákoněna svobodná volba druhu sociální péče a místa pobytu zdravotně postiženého člověka, o které se jednalo řadu let. Od roku 1992, tedy během posledních 14 let, bylo zveřejněno a vládou (jejíž složení se samozřejmě měnilo) schváleno několik Národních plánů pomoci zdravotně postiženým a k vyrovnávání jejich příležitostí (a podobných humánních a slibných názvů), z nichž jsem si dovolila vypsat části, týkající se osobní asistence. Je to kvůli rychlé možnosti posouzení vývoje v této oblasti, která je podle mých zkušeností skutečně vynikajícím řešením, bohužel až doposud realizovaným především díky aktivitě občanských sdružení zdravotně postižených.

Pasáže týkající se osobní asistence, vybrané z Národních plánů 1992-2003 - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows

Plná znění Národních plánů..... :

1. Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům (1992) - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows

Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům (1992) - ve formátu pdf - Acrobat Reader

2. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení (1993) - ve formátu htm

Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení (1993) - ve formátu pdf - Acrobat reader

3. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (1998) - ve formátu htm

4. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2000) - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2000) - ve formátu pdf - Acrobat Reader

5. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2001) - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2001) - ve formátu pdf - Acrobat Reader

6. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2002) - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2002) - ve formátu pdf - Acrobat Reader

7. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2003) - ve formátu pdf - Acrobat Reader

V těchto dokumentech je zřetelné, jak se termíny platnosti postupně posunovaly od roku 1992 do vzdálenější a vzdálenější budoucnosti. Po nástupu ministra Špidly na Ministerstvo práce a soc. věcí byl nejprve zpracován Věcný záměr zákona o sociálních službách, který měl začít platit od 1. 1. 2003. Znamenalo to sice opět další oddálení působnosti, ale v tomto záměru, přestože nebyl dokonalý, byly uvedeny alespoň nějaké odhady potřebných financí a zodpovědné orgány. Potom ale na ministerstvu začali hloubat nad nedostatečnou kvalifikací současných poskytovatelů sociálních služeb, nad nutností podrobných školení, celoživotního vzdělávání těchto pracovníků, nad potřebou podrobného plánování života každého postiženého člověka. V praxi to bude znamenat potřebu rozšířit armádu sociálních pracovníků o množství kontrolorů a plánovačů a vytvořit nové školící a kontrolní instituce, což jistě odčerpá nemalý díl z prostředků státu. Navíc tito nepostradatelní odborníci budou placeni jistě mnohem lépe než osobní asistenti (měsíčně cca 4.500 Kč čistého za 8,5 hodiny denně skutečně smysluplné, obětavé a namáhavé práce). Ze serveru MPSV zmizel Věcný záměr zákona o sociálních službách a byl nahrazen Návrhem věcného záměru zákona o některých podmínkách poskytování sociálních služeb (s datem zveřejnění 5. 9. 2001). Tento dokument naprosto neřešil zásadní otázku reformy sociálních služeb, kterou je samozřejmě jejich financování. Nemohu jinak, nežli citovat jeden odstavec z reakce na připomínky k návrhu, který mluví sám za sebe:

Obsahem zásadních připomínek Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se podařilo vyrovnat, bylo postavení uživatele služeb ve vztahu k sociálnímu pracovníkovi, proces doručování služeb a systém financování. Nepodařilo se vyrovnat připomínku požadující zákonné vymezení oprávněného okruhu osob... Následující tabulka obsahuje vlastní vypořádání jednotlivých připomínek. Připomínky ke kapitole doručování sociálních služeb a ke kapitole financování sociálních služeb nejsou v materiálu obsaženy, neboť tyto kapitoly byly z věcného záměru zákona vypuštěny.

Jsem přesvědčena, že dokud nebude přijat nový Zákon o sociálních službách, nedosáhla v tomto směru Česká republika souladu s Evropskou sociální chartou a toto je tedy jeden ze závažných nedostatků, které brání přijetí ČR do Evropské unie.

Velmi hezky je také ve všech Národních plánech oceňována osobní asistence jako vynikající řešení pro zdravotně postižené, které je podle zahraničních zkušeností dokonce levnější než ústavní péče, která je podle stejných dokumentů také téměř vždy dehumanizující. Je dobře, že toto vše již více než 10 let víme a zcela s tím souhlasíme. Naše republika je dokonce tak dobrá a úspěšná, že svými Národními plány předběhla plánování OSN, která se z našich plánů učí, jak se to má dělat. Není divu, když za sebou máme 40 let zkušeností v plánování národního hospodářství.

2. listopadu 1999 se konala v Praze Konference o sociální pomoci, na níž měli zástupci organizací zdravotně postižených řadu výhrad vůči novému Zákonu o sociální pomoci.

Konference o sociální pomoci dne 2. 11. 1999 - ve formátu pdf - Acrobat Reader

Po posledních volbách se přece jen v Koaliční smlouvě objevila aspoň zmínka o osobní asistenci:
"Smluvní strany se zavazují podpořit novou zákonnou úpravu sociální pomoci, která bude základnou též pro kvalitní a potřebám jednotlivců přizpůsobenou sociální péči. Obě smluvní strany se zavazují výrazně posílit síť sociálních služeb všech podob. Budou podporovat dokončení tvorby systému, který účinně napomůže integraci handicapovaných občanů i za pomoci osobních asistentů."
Není tam ovšem specifikováno, jakým způsobem bude osobní asistence hrazena. Původně měli dostat potřebné finance přímo jednotliví zdravotně postižení, aby se sami mohli rozhodnout, zda je použijí na hrazení pobytu v ústavu sociální péče, na pečovatelskou službu nebo na osobní asistenci. V posledním věcném záměru, který se týkal Zákona o sociálních službách, byl zvolen systém financování služeb, založený na obecních rozpočtech a nenárokových dotacích ze státního rozpočtu. Byl tedy opuštěn systém financování prostřednictvím uživatele, který měl být příjemcem peněz na základě míry jeho postižení. Uvidíme, co přinese budoucnost a kolik let bude ještě trvat, než se zdravotně postižení dovolají svých práv.