Osobní asistence

Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a příspěvek na péči o zdravotně postižené

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. byl schválen po více než 12 letech slibů a pokusů dne 14.3.2006. Tento zákon mimo jiné přiznal nárok zdravotně postižených občanů na příspěvek na péči, jehož výše se řídí mírou postižení a byla jím uzákoněna osobní asistence jako sociální služba. Zde si můžete přečíst plný text nového zákona.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows

Zákon platí od 1.1.2007, kromě toho vydalo MPSV vyhlášku, která upřesňuje způsob hodnocení úkonů péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti, přesněji vymezuje obsah základních činností u jednotlivých sociálních služeb a uvádí maximální výši úhrad za poskytování některých soc. služeb.

NÁROK NA PŘÍSPĚVEK

Podle zákona se dospělí dělí do 4 skupin podle míry závislosti a stupně bezmocnosti s nároky na měsíční příspěvek ve výši:
I. lehká závislost - částečná bezmocnost2000 Kč
II. středně těžká závislost - převážná bezmocnost4000 Kč
III. těžká závislost - plná bezmocnost8000 Kč
IV. úplná závislost - plná bezmocnost11000 Kč
U dětí a mládeže je to podobné, ale nevychází se ze stupně bezmocnosti a finanční částky jsou vzhledem k náročnosti péče o něco vyšší:
I. lehká závislost3000 Kč
II. středně těžká závislost5000 Kč
III. těžká závislost9000 Kč
IV. úplná závislost11000 Kč

NÁROK NA VÝPLATU PŘÍSPĚVKU

Zákon uvádí: § 13
"Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku, na který vznikl nárok podle odstavce 1, není-li řízení o jeho přiznání zahájeno z moci úřední. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku."
Zahájit řízení je tedy možné od 2.1.2007.
Ještě poznámka k řízení z moci úřední:
To znamená, slovy zákona: § 23
"Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci."

Ne všichni však musí o příspěvek na péči žádat, neboť v přechodných ustanoveních zákona 108/2006 Sb. v § 120 jsou upraveny ty případy, kdy dojde k přiznání příspěvku na péči AUTOMATICKY ze zákona a příjemce o něj nemusí aktivně požádat, přičemž tyto osoby by první výplatu příspěvku měly obdržet již v lednu 2007.
§ 120
(2) Osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby
a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby částečně bezmocné
b) ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o osoby převážně bezmocné
c) ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby úplně bezmocné
(3) Dítě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona bylo podle dosavadních právních předpisů považováno za dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost).
4) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona náleží osobám uvedeným v odstavcích 2 a 3 příspěvek ve výši podle § 11 odpovídající stanovenému stupni závislosti podle odstavců 2 a 3, pokud není na základě kontroly posouzení zdravotního stavu stanoven jiný stupeň závislosti a vydáno rozhodnutí o výši příspěvku podle takto stanoveného stupně závislosti, nebo pokud není dále stanoveno jinak.
Osobám uvedeným v odstavci 2 písm. a), které jsou starší 80 let a o něž pečuje fyzická osoba, které z tohoto důvodu náležel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, náleží příspěvek ve výši podle stupně závislosti II (středně těžká závislost).
Osobám uvedeným v odstavci 2 písm. b), o něž pečuje fyzická osoba, které z tohoto důvodu náležel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle dosavadních právních předpisů, náleží po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek ve výši podle stupně závislosti III (těžká závislost); po uplynutí této doby náleží těmto osobám příspěvek ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě kontroly posouzení zdravotního stavu."
Pobíráte-li již v současné době zvýšení důchodu pro bezmocnost, dostanete (asi jste již dostali) oznámení o poslední výplatě zvýšení důchodu pro bezmocnost a dále dopis od České správy sociálního zabezpečení, kde Vám oznámí, že příspěvek na péči vám bude automaticky přiznán, aniž byste o něj museli žádat. Příspěvek na péči vám bude vyplácen obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebude již součástí důchodu a bude doručován každý měsíc zvlášť, počínaje lednem 2007.
Dále obdržíte dopis z obce s rozšířenou působností s oznámením o výši příspěvku, na který máte nárok, budete poučeni, abyste obecnímu úřadu oznámili, kdo Vám bude poskytovat péči a jakým způsobem si přejete příspěvek na péči vyplácet. Dopis potvrdíte podpisem, do 15 dnů odešlete na obec s rozšířenou působností a jinou žádost již nebudete muset podávat. Příspěvek Vám na základě toho začne být vyplácen.
Žádost na obecní úřad s rozšířenou působností budete muset podat v případě, že jste nepobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo žádáte o přeřazení do vyššího stupně závislosti.

Osoby, které nebudou mít automaticky nárok na příspěvek na péči (§ 120 ZSS), musí podat žádost o příspěvek již v lednu 2007, pokud chtějí vyplatit příspěvek za leden. Zpětně není možno žádat. Podle dostupných informací však osoby, které budou podávat žádost, dostanou poprvé příspěvek vyplacen až v březnu nebo v dubnu (se zpětným vyplacením příspěvků za minulé měsíce podle data podání žádosti).
Jak postupovat při vyřizování náležitostí potřebných pro získání příspěvku popisuje například článek v periodiku Skok do reality (příloha časopisu Vozíčkář).
Skok do reality 2/2006 - ve formátu pdf - Acrobat Reader.
Podrobně popisuje tento postup také článek v periodiku Svět s Parapletem, který vydává pro své členy Svaz paraplegiků.
Zákon o sociálních službách - Svět s Parapletem - ve formátu rtf - čitelný ve Wordu i Windows.

POSKYTOVATELÉ PÉČE

V této oblasti došlo k velkým změnám. Zejména byla konečně uzákoněna Osobní asistence jako druh sociální služby.
Další velkou změnou je, že o zdravotně postižené mohou za finanční odměnu pečovat i fyzické osoby, ať už jsou to rodinní příslušníci nebo osoby nepříbuzné (např. sousedé, známí atd.) - tato péče není sociální službou.
Který poskytovatel péče musí být registrován a musí uzavřít smlouvu s uživatelem?
O registraci může požádat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje nebo hodlá poskytovat sociální služby. Zákon nevylučuje žádnou právní formu. Naopak registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel.
Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána výhradně mezi uživatelem služby (nebo jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem, který je pro daný druh služby registrován.

ZDRAVOTNÍ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zákon uvádí:
"Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která s oprávněnou osobou žije v domácnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely zdravotního pojištění a důchodového pojištění; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována."
V případě, kdy je péče poskytována více osobami, může být zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem pouze jedné z nich, a to osobě, která zabezpečuje péči v převážném rozsahu.

VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. i poštovní poukázkou) nebo bezhotovostně na účet, který příjemce určí.
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku (osoby, které mají nárok na automatické vyplácení příspěvku bez podávání žádosti dostanou první výplatu již v lednu 2007 - zřejmě ve 2. polovině měsíce).
Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude obvykle pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců. Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce od podání žádosti. Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníku či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby.

NEDOPLATKY A PŘEPLATKY

a) nedoplatky: § 14
Jestliže příspěvek byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, příspěvek se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož příspěvek nebo jeho zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na příspěvek nebo jeho zvýšení.
b) přeplatky: § 22
Příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen tento přeplatek vrátit.

Další informace můžete najít na stránkách:

Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz
Národní rady zdravotně postižených (NRZP) http://www.nrzp.cz
Svazu paraplegiků - http://www.paraple.cz .
NRZP zřídila info linku k zákonu o sociálních službách – tel.: 266 753 422, e-mail: info@nrzp.cz .

Další zajímavé odkazy:
Národní rada zdravotně postižených
Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy - http://nrzp.cz/upload/Soc.%20zak.%20brozura.pdf

Skok do reality 3/2006 (příloha časopisu Vozíčkář) - obsahuje rady pro získání 4. stupně závislosti - http://www.nrzp.cz/pdf/skok0603.doc

MPSV - pracovní znění vyhlášky k provedení některých ustanovení ZSS
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3204/sbirka_vyhl_SS.pdf

Příspěvek na péči - dokument Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/aut_obec_1004.wnv.html