cz / en / de

Zřizovací listina

Město Kroměříž
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Zřizovací listinu
Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace

schválilo XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže dne 25. června 2009 v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném, znění, a dále zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jeho platném znění a v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem v jeho platném znění.

Čl. 1

Základní údaje

 1. Zřizovatel: Město Kroměříž, IČO: 287 351, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
 2. Název organizace: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
 3. Sídlo a adresa: 767 01 Kroměříž, Slovanské nám. 3920
 4. Forma právnické osoby: příspěvková organizace
 5. Identifikační číslo organizace: 00091120
 6. Datum přechodu státní příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci Města Kroměříže: 1. ledna 2003
 7. Knihovna není plátcem DPH.

Čl. 2

Vymezení hlavního účelu zřízení organizace

 1. Organizace je knihovnou základní ve smyslu § 3, odst. 1, písm. c) zák. č. 257/2001 Sb. v jeho platném znění.
 2. Organizace má své pobočky na území města a pobočky v místních částech: Bílany, Drahlov, Hradisko, Postoupky, Těšnovice, Trávník.
 3. Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR dle zák. č. 257/2001 Sb. v jeho platném znění.
 4. Organizace poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby /dále jen služby/ tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních zák. č. 257/2001 Sb., v jeho platném znění, zejména podle § 4 a 14.
 5. Posláním knihovny je zabezpečovat všem občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsažených v knihovních a informačních fondech.

Čl. 3

Předmět činnosti

 1. Organizace buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury, shromažďuje ostatní knihovnické a informační prameny, zejména periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty a obrazové dokumenty apod.; vede evidenci knihovního fondu, provádí aktualizaci, vyřazování a revizi.
 2. Buduje a využívá fond regionální literatury. Plní funkci bibliografického střediska regionu. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a regionu.
 3. .Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i kolektivním uživatelům, a to přímým půjčováním nebo poskytováním informačních služeb, zprostředkováním pomocí meziknihovní výpůjční služby, příp. mezinárodní, a všemi formami kolektivní i individuální práce se čtenářem.
 4. Podmínky, za nichž jsou veřejné knihovnické a informační služby poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu.
 5. Zajišťuje přístup k externím i interním informačním databázím a zajišťuje přístup k vnějším informačním zdrojům (internet) pomocí telekomunikačního zařízení.
 6. Organizace poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 7. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 8. Organizace na základě smlouvy a pověření Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně vykonává regionální funkce na území ohraničeném okresem Kroměříž pro registrované knihovny dle zák. č. 257/2001 Sb., Knihovní zákon a dle Zásad  poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji. Buduje výměnné soubory pro registrované knihovny na základě přidělených finančních prostředků z dotace na zajištění regionálních funkcí.
 9. Organizace vybírá jednoroční registrační poplatek  a další poplatky, příp. náhrady vymezené a specifikované v Knihovním řádu.
 10. Zajišťuje sběr dat a zpracování statistických údajů pro celostátní statistické výkaznictví, poskytuje statistiku Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně.
 11. Organizace dodržuje ochranu osobních údajů svých uživatelů dle zák. č. 101/2000 Sb. v jeho platném znění dle specifikace uvedené v Knihovním řádě.
 12. Zajišťuje ochranu, údržbu, evidenci a řádnou správu knihovních a informačních fondů jakož i technických prostředků a nosičů informací s cílem uchovat je v dobrém stavu pro potřebu budoucích uživatelů i při jejich průběžném využívání. Stejným způsobem pečuje o fondy, které užívá dočasně. Zároveň dodržuje ustanovení autorského zákona v jeho platném znění.
 13. Vyvíjí vydavatelskou publikační činnost v souladu se svým posláním.
 14. Provádí kopírování tištěných materiálů ze svého knihovního fondu;  pouze pro osobní potřebu uživatelů knihovny. Nekopíruje pro veřejnost. V souladu s tím odvádí knihovna poplatky za kopii správci autorských práv, divadelní a literární agentuře-občanskému sdružení Dilia.
 15. Pořádá nebo spolupořádá akce pro veřejnost. Knihovna může veřejně předvádět audiovizuální díla v souvislosti se vzdělávacími pořady a se svým hlavním předmětem činnosti.
 16. Spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi, sdělovacími prostředky, občanskými sdruženími, nadacemi v ČR i v zahraničí.
 17. Knihovna získává finanční prostředky z jiných zdrojů na základě žádostí formou projektů.
 18. Knihovna zajišťuje či zprostředkovává odborné  profesní školení a semináře; poskytuje poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních činností.
 19. Knihovna jako vzdělávací instituce pořádá kurzy, semináře, exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné vzdělávací mimoškolní, kulturní a společenské akce, včetně odborných kurzů, školení, seminářů.
 20. Podílí se na průzkumové, studijní a rozborové činnosti na úseku knihovnictví v koordinaci s Krajskou knihovnou T. Bati ve Zlíně, Národní knihovnou ČR v Praze a profesními spolky, v nichž je knihovna zastoupena jako institucionální člen.

Čl. 4

Právní postavení a označení statutárního orgánu

 1. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
 2. Statutárním orgánem je ředitel/ka. Jmenuje jej a odvolává Rada Města Kroměříže, které je ze své činnosti odpovědný. Ředitel/ka je zaměstnancem Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace. Ředitel/ka řídí příspěvkovou organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů a metodických pokynů. Ředitel/ka jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti v rozsahu povinností, odpovědnosti a práv jemu určených ředitelem. Jménem organizace jedná ředitel/ka jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce v písemném styku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace nebo k otisku razítka připojí vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

Čl. 5

Vymezení majetku

 1. Organizace nevlastní nemovitý majetek.
 2. Organizace je vlastníkem movitého majetku darovaného zřizovatelem ke dni 1. 1.2003 a dále je vlastníkem majetku získaného vlastní činností po tomto datu do 31. 3. 2009.
 3. Veškerý majetek včetně zásob, který příspěvková organizace od  1. 4. 2009 získá-nakoupí vlastní činností,  tj. i z příspěvku od zřizovatele na činnost a ze svých fondů,  přechází do jejího vlastnictví. Totéž platí pro majetek nakoupený z účelových dotací, příspěvků od jiných právních subjektů. Tím nejsou dotčena ustanovení o darech.
 4. Do svého vlastnictví nabývá organizace dary do hodnoty 40.000,- Kč v jednotlivém případě, a to na dary účelově neurčené. K tomuto nabytí zřizovatel dává předchozí souhlas.
 5. Do svého vlastnictví organizace nabývá bez předchozího souhlasu zřizovatele dary do knihovního fondu (knižní, zvukové dokumenty aj.).

Čl. 6

Vymezení majetkových práv a povinností

 1. Darovaný majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, je organizace oprávněna efektivně a ekonomicky využívat pro zajištění činností, k nimž byla zřízena.
 2. Organizace je povinna o majetek pečovat, chránit jej, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, udržovat jej, provádět jeho opravy a vést o něm evidenci a účetnictví podle platných předpisů.
 3. Organizace je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a usilovat, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
 4. Investiční činnost je organizace oprávněna provádět jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
 5. Organizace není oprávněna uzavírat smlouvy, jimiž by nabývala nemovitý majetek.
 6. Organizace není oprávněna svěřený majetek zatěžovat zástavním právem ani věcnými břemeny, ani ho vložit do majetku právnických osob.
 7. Organizace je povinna dbát, aby určené úkoly plnila co nejhospodárněji a hospodařila v souladu s platnými ustanoveními zákona, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 8. K vyřazení a odpisu movitých věcí vedených jako dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně do výše 5.000,--Kč není nutné vyjádření zřizovatele a organizace se řídí obecně závaznými právními předpisy. V ostatních případech je nutný souhlas zřizovatele.
 9. Organizace je oprávněna v rámci svého rozpočtu nakupovat drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bez předchozího vyjádření zřizovatele a řídí se obecně právními předpisy o hospodaření. Nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace konzultuje se svým zřizovatelem.
 10. Náklady na činnost a provoz jsou kryty zejména z příspěvku Města Kroměříže, prostředky získanými vlastní činností, případně z dalších zdrojů.
 11. Organizace dále hospodaří s prostředky svých fondů.

Čl. 7

Organizační struktura organizace

 1. Organizační strukturu organizace stanoví organizační řád, který vydává ředitel organizace po schválení zřizovatelem. Obsahuje pokyny, kterými se knihovna řídí. Ředitel přijímá a propouští zaměstnance, jmenuje a odvolává vedoucího zaměstnance, stanoví práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních a hodnotí jejich činnost.
 2. Organizace jedná ve služebním styku se svým zřizovatelem Městem Kroměříž prostřednictvím odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče.
 3. Ředitel vydává knihovní řád a jeho přílohy, vymezující služby poskytované veřejnosti.
 4. Veškeré zdůvodněné změny v limitovaných a účelově stanovených rozpočtovaných položkách schvaluje na návrh ředitele zřizovatel.

Čl. 8

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25. června 2009 a současně pozbývá účinnosti zřizovací listina vydaná Městem Kroměříž ze dne 30. října 2003.

V Kroměříži dne 9. července 2009

Mgr. Miloš Malý
starosta města Kroměříže


Novinky

12.09.18

Podněty a přání v dětském oddělení

V dětském oddělení se můžete seznámit s reakcí na podněty a přání čtenářů.

10.09.18

Sbírkové dny Světlušky

Knihovna Kroměřížska se v letošním roce připojuje k celorepublikovým Sbírkovým dnům Světlušky, které se konají od 10. do 14. září 2018.

30.08.18

BookFace v dětském

Děti můžou volit spisovatele měsíce.

09.08.18

Petice na ochranu zvířat

V knihovně můžete podepsat petici na ochranu zvířat.

06.08.18

Nejoblíbenější spisovatelé V ČR

Své prvenství si drží již pět let nejoblíbenější spisovatelé.

Kalendář akcí

12.09.2018 – 31.10.2018   Výstava

Sté výročí vzniku naší republiky v ilustracích Zdeňka Buriana

Výstava

25.09.2018   Přednáška

Káva - víme, co pijeme

Přednáší Josef Hora, provozovatel kroměřížské pražírny kávy.

27.09.2018   Přednáška

Akademie 3. věku

Moje barvy pro krásu. Přednáška H. Župkové.  

02.10.2018   Autorské čtení

Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý - literárně hudební beseda

Cimrmanolog a umělec slova psaného, mluveného i zpívaného Miloň Čepelka a hudebník a spisovatel Josef Pepson Snětivý představí své nejnovější knihy.

09.10.2018   Přednáška

Vinařská Morava v historii a dnes

Přednáší Jaromír Tichý.

16.10.2018   Autorské čtení

Alena Mornštainová - beseda a autorské čtení

Česká spisovatelka, překladatelka Alena Mornštajnová, autorka úspěšných románů Slepá mapa a Hotýlek představí nejen svůj nový román Hana.

23.10.2018   Přednáška

Historie Psychiatrické nemocnice

Přednáší Mgr. Petr Pálka.

29.10.2018   Beseda pro veřejnost

Soul - město kontrastů

Hlavní město Jižní Koreje očima české studentky.

30.10.2018   Přednáška

Bílá hora trochu jinak

Bitva na Bílé hoře přepsala tehdejší politickou mapu Evropy. Události, které jí předcházely a následovaly přiblíží Josef Špidla - autor knihy Krvavý měsíc nad horou Liliavou.