do roku 2006

2006

10.1. - Výuka nezaměstnaných v Centru celoživotního učení - probíhající projekt, který započal od 1.9.2005 a bude ukončen 31.8.2007. Financován je ze státního rozpočtu a ESF.

Na jaře se knihovna zapojila do výběrového řízení na dodavatele zakázky projektu Partnerství Zlínského kraje na posílení absorpční kapacity neziskového sektoru na Kroměřížsku. Knihovna byla vybrána a smlouva bude podepsána v září 2006. Projekt bude realizován po dobu 10 měsíců do června 2007.

V červenci byl vydán nový Knihovní řád a Ceník služeb.

Byla nově vybavena pobočka v Hradisku a Drahlově. Knihovní fondy byly zapsány do fondu knihovny, je možné se podívat do on-line katalogu.  Všechny pobočky jsou připojeny na internet kromě pobočky Hradisko -  nelze vyřešit bezdrátově.

Na podzim  byly  PhDr. Šárka Kašpárková  a Mgr. Daniela Hebnarová zvoleny do Zastupitelstva města Kroměříže.

Podepsána smlouva s Univerzitou III. věku o zahájení univerzitního vzdělávání pro seniory v knihovně.

Byla provedena oprava vstupu do knihovny, položeny nové fólie kvůli zatékání do suterénu budovy. Kanalizace však zůstala nedořešena.

Problémy s převodem budovy, která zůstala ve vlastnictví státu. Ministerstvo financí navrhlo městu odkoupení budovy  za tržní cenu, protože knihovna nespadá  do převodu budov ve veřejném zájmu. Pan starosta byl pověřen dalším jednání v souvislosti s převodem budovy.


2005

březen - Podání projektu Centrum celoživotního učení do OPRLZ, projekt byl přijat a smlouva mezi Úřadem práce ve Zlíně byla podepsána v srpnu 2005.

květen - Ukončení projektu Neziskové organizace na cestě do EU (OSF), ukončen mezinárodní projekt CALIMERA, kde knihovna byla republikovým koordinátorem.

1.9. - Ukončena činnost výpůjčního Místa na Kotojedské pro nedostatek prostoru pro půjčování.

říjen - Knihovna je nositelem státní ceny Knihovna roku 2005 udělené MK ČR.

listopad - Knihovna je nositelkou nejvyššího městského ocenění Zlatý tolar, udělený zastupitelstvem města Kroměříže.

Byl zahájen provoz v přestěhované, rekonstruované a nově vybavené pobočce v Bílanech, pobočka byla napojena na vysokorychlostní internet. Byla uzavřena pobočka v Hradisku z důvodů celkové rekonstrukce. Byl automatizován fond pobočky Těšnovice a dokončen v Postoupkách.

prosinec - Vybudování dalšího oddělení knihovny - Centra celoživotního učení v suterénu knihovny.

Projekty: VISKá, Regionální funkce (Krajský úřad Zlín), Centrum celoživotního učení (ESF a státní rozpočet)

Návštěvy z partnerských měst: Ramnicu Valcea, Piekary Sliaske, Nitra


2004

1.1. - Změna nastala ve výpůjčkách hudebních nosičů. Na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR se nepůjčují novinky 9 měsíců od nákupu a knihovna prodloužila výpůjční dobu na 1 týden, z důvodu poplatků ochranným svazům se vybírá dvojnásobný poplatek na půjčení.

1.5. - Byla omezena činnost Informačního centra UNESCO, protože se nepodařilo tuto činnost podpořit odpovídají finanční částkou z projektu. Doména byla zrušena, knihovna pouze udržuje funkčnost webu pro Klub UNESCO, se kterým dlouhodobě spolupracuje. Veškeré další aktivity byly zastaveny nebo předány jiným institucím. Knihovna bude zajišťovat běžnou informační činnost v rámci svých funkcí.

1.7. - Profesionalizace pobočky Oskolpouze na 2 roky.

1.9. - Knihovna získala zpravodaje z partnerských měst Chateaudun a Krems a vytvořila nabídku informačních materiálů z partnerských měst.

Byla rekonstruována pobočka Postoupky, do pobočky Trávník byl zakoupen nový nábytek. Byl zaveden internet do Bílan a Postoupek. Byl automatizován fond poboček v Trávníku a Postoupkách.

Projekty: Neziskové organizace na cestě do EU (OSF), CALIMERA (Národní knihovna ČR), VISK8, Regionální funkce (Krajský úřad Zlín), Dny pro K. Kryla (Krajský úřad Zlín, Město Kroměříž)


2003

1.1. - Knihovna Kroměřížska je zřízena Městem Kroměříž

Pobočky knihovny: městské - Oskol, Barbořina; ZŠ Zachar - zrušena na žádost školy k 30. 9. 2003, výpůjční místa DPS Kotojedská, Zachar, pobočky v okrajových částech: Bílany, Drahlov, Hradisko, Postoupky, Těšnovice, Trávník

Zavedení celookresního regionálního systému služeb pro veřejné knihovny, budování skladu pro výměnné soubory

30.10. - Doplnění názvu kvůli registraci do Obchodního rejstříku: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace.

říjen - knihovna vydala: Adresář neziskových organizací okresu Kroměříž. 2. doplněné a přepracované vydání.

15.11. - Zavedení digitální kamerové lupy pro čtenáře se zbytky zraku (projekt)

Uzavření a zrušení lístkových katalogů

Projekty: Celoživotní vzdělávání (OSF), Celoživotní učení (OSF), Informační centrum neziskových organizací (ICN), Digitální kamerová lupa (Ministerstvo zdravotnictví),CALIMERA (národní knihovna ČR), Visk 8 (MK ČR), Regionální funkce (MK ČR), Den dětem, Klíč od Kroměříže (Město Kroměříž), Enviromentální výchova (Krajský úřad ve Zlíně)


2002

Platí nový knihovní zákon č. 257/01 Sb., v návrhu zákona o převodu majetku státu na obce č. 290/02 Sb. je uveden jediný nabyvatel, a tím je Město Kroměříž.

únor - Informování všech starostů, že mohou žádat o převod obecní knihovny
k 30. 6. 2002. Po tomto datu nelze státní majetek převádět.

březen - Knihovna Kroměřížska jako pověřená knihovna uzavřela smlouvu s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně na výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž.

duben - Všichni starostové požádali o své knihovny, ředitelka Šárka Kašpárková jmenována ministrem kultury do Ústřední knihovnické rady při MK ČR

květen/červen - Předávání knihoven a zaměstnanců novým zřizovatelům - městským a obecním úřadům, knihovny se staly organizačními složkami obcí.

1.7. - Knihovna Kroměřížska má pouze čtyři městské pobočky a šest poboček v místních částech města a je nadále zřizována Okresním úřadem v Kroměříži

září - Rozvoz prvních výměnných souborů do knihoven na Holešovsku, registrace v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury ČR (reg.č. 0900/2002).

říjen - Aktivní napojení na autority Národní knihovny ČR, zahájení tvorby autorit, otevření nové pobočky na sídlišti Barbořina.

listopad - Příprava na transformaci pod Město Kroměříž, zpracování návrhu zřizovací listiny, vypracování nového organizačního řádu.

prosinec - Rada města Kroměříže schválila novou zřizovací listinu a potvrdila ve funkci ředitelku PhDr. Šárku Kašpárkovou, zpracován Protokol o převodu majetku na Město Kroměříž.


2001

květen - Zahájeno celostátní vzdělávání knihovníků v hudebních odděleních - lektorem byl hudební kritik Jiří Černý a výstupem Zlatý fond, tedy doporučení, co by mělo tvořit základ hudebních oddělení. Soupis byl zveřejněn v elektronické podobě na webu knihovny.

srpen - Provedena revize knihovního fondu v oddělení pro dospělé a v pobočce Bílany.

říjen - V knihovně zavedena nová strukturovaná počítačová síť.


2000
Kontrola a revize přírůstkových seznamů, odstraňování chyb, revize knihovního fondu v dětském oddělení a ve všech pobočkách knihovny, knihovna je pro veřejnost otevřena v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.

únor - Poprvé v knihovně prezentace neziskových organizací v rámci 30 dnů pro neziskový sektor.

květen - Zahájení automatizace ve Zdounkách.

červen - Založeno Informační centrum UNESCO za přítomnosti Dr. Jaroslavy Moserové a Dr. Komárka.

srpen - Letní kurzy angličtiny pro veřejnost se 2 anglickými dobrovolníky. Ochrana knihovního fondu bezpečnostními bránami od firmy AC Systems.

září - Na Internet byly s podporou projektu VISK3 napojeny čtyři knihovny - v Hulíně, Chropyni, Morkovicích a ve Zdounkách. Připojení je bezdrátové.


1999
1.1 - Přechod na automatizovaný výpůjční systém.

Předložen projekt České komisi UNESCO - Informační centrum UNESCO, dokončení automatizovaného zpracování knih a AV médií.

Automatizovaný provoz byl zahájen v Bystřici pod Hostýnem a Morkovicích. Další knihovny, Hulín a Koryčany, byly napojeny na internet. Hulín a Koryčany.

Zahájení provozu dvou hudebních oddělení - v Bystřici pod Hostýnem a Morkovicích.


1998
březen - Stěhování depozitních skladů, výběr dodavatele interiérů - dodavatel nábytku STAVMONT Gaja Chropyně - Ing. Gaja

květen - Instalace interiérů, příprava na stěhování

1.6. - Změna názvu a sídla: Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž

červen - Stěhování - knihovna od 1. 6. do 25. 6. 1998 uzavřena. Při stěhování jsme použili 200 přepravek na zeleninu, 500 krabic od banánů, pomáhali nám vojáci, auto půjčila zdarma firma Stavmont Gaja Chropyně.

25.6. - Slavnostní otevření knihovny, kterého se zúčastnili významní představitelé okresu a města, pásku společně přestřihli: Mgr. Miroslav Pilát, přednosta Okresního úřadu v Kroměříži, a PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska. Ve stejný den byla otevřena nová Národní knihovna v Londýně.

26.6. - Otevření knihovny pro veřejnost, první den ji navštívilo 800 návštěvníků.

červen - Největší podíl na rekonstrukci knihovny měli: PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka, Mgr. Miroslav Pilát, přednosta Okresního úřadu v Kroměříži, zaměstnanci OÚ v Kroměříži Ing. Vladimír Kutý, Ing. Marie Hermannová, Valentýn Kupec a Ing. Zdeněk Chvátal, starosta města Kroměříže Ing. Petr Dvořáček, architekt
Ing. arch. Milan Krouman a Ing. Jiří Šišák, který se postaral o stavební dozor. Poděkování paří všem, kteří při rekonstrukci pomáhali dobrou radou či skutkem.

červen - Z projektu zakoupen knihovnický software LANius pro Morkovice a Chropyni.

prosinec - Přestěhování knihovny v Bystřici pod Hostýnem ze zámku do budovy MŠ.


1997
červenec - Povodeň zničila zařízení několika knihoven - Zářičí, Chropyně, Chomýž, Žalkovice, Hulín; v Kroměříži byly ztráty na knihovním fondě v zatopených městských částech.

12.8. - Kolaudace.

říjen - Zahájení stěhování knihovny - ekonomický úsek, sklady, spisovna, ředitelna.

prosinec - Zpracování projektu interiéru - Ing. arch. Milan Krouman,stěhování úseku zpracování fondů, přechod na program LANius, připojení na internet.


1996
Rekonstrukce kina, zpevnění podlah kinosálu, vystěhování nájemníků - videopůjčovna, archiv okresní správy kin, restaurace Subr, prodejny PC, bytu správce objektu; zkrácení doby rekonstrukce o jeden rok


1995
Dodavatel stavby - Pozemní stavitelství Zlín, a. s., Stavební dozor - Ing. Jiří Šišák


1994
Plně automatizovaný provoz v dětském oddělení, rekonstrukce kina Slovan pro potřeby knihovny, investorem Okresní úřad v Kroměříži, studie a projekt firma Akté - Ing. arch. Milan Krouman, založení Akademie třetího věku


1993
Automatizace knihovního fondu.


1992
1.1. - Vyčlenění knihoven Holešovska a MLK Kyselovice z centrálního systému, částečná decentralizace.

Převody centrálního fondu do knihoven okresu


1991
1.1. - Převod z rozpočtové na příspěvkovou organizaci.

prosinec - Zahájení automatizace (knihovnický systém MAKS), zastavení centrální evidence nových přírůstků - zastavení centrálního fondu.


1989
1.1. - Okresní knihovna se stala zřizovatelem všech veřejných knihoven v okrese.


1988
Vznik hudebního oddělení.


1985
Vznik městské pobočky Oskol.


1978
Vymezena městská působnost okresní knihovny, 1. sjezd literárních kroužků.


1971
Z kulturní sféry nedobrovolně odešla řada významných kulturních pracovníků, z politických důvodů byla stažena literatura označená písmenem "Z". Takto označené knihy byly vráceny do fondů po listopadu 1989.


1967
Uplatnění střediskového systému, profesionalizace knihoven.


1965
Rozšíření prostor pro knihovnu.


1964
Vznik studovny.


1963
Dle vyhl. č. 51/63 Sb. bylo v okrese 127 veřejných knihoven, vznikla knihovní rada.


1961
Vznik metodického oddělení.


1952
6.9. - Otevřena městská pobočka na Zámoraví, zrušena 1969.


1951
1.1. - Městská knihovna předána Okresnímu národnímu výboru v Kroměříži, který se stal jejím zřizovatelem.


1945
28.10. - Masarykova veřejná knihovna obnovila činnost s čítárnou v rohovém domě v Kollárově ulici č. 1.


1944
Knihovna přestěhována do jedné místnosti fary u kostela Panny Marie


1942
Knihovna byla znovu přestěhována, a to do školy Boženy Němcové u arcibiskupské sýpky, tisk byl probrán a sloužil pro potřeby Němců, čítárna zanikla.


1934
Spravoval knihovnu Vojtěch Lukeš.


1933
Zavedení sáčkového systému.


1931
Do knihovny nastoupil Jan Prajer - odborně i všeobecně literárně vzdělaný, v roce 1934 se místa vzdal.


1924
17.3. - Zvolen první kvalifikovaný knihovník Antonín Lejsek, v knihovně pracoval od r. 1925 do r. 1931.


1922
Znovuotevření čítárny


1921
Veřejná obecní knihovna byla nazvána jménem Masarykovým a byla umístěna do jedné místnosti na rohu Šafaříkovy ulice a Riegrova náměstí, kde zůstala až do 2. světové války. První knihovní rada - předseda František Slavinger, jednatel Dr. Reiniš, pokladník Jan Čermák


1920
20.12. - Jednota předala knihovnu zdarma obci kroměřížské, aby tvořila základ pro obecní knihovnu městskou, zřízenou dle zákona o obecních knihovnách.


1913 - 1920
Půjčování zastaveno pro nevyhovující prostory.


1906
Knihovna měla celkem 2 034 svazků, tvořených zejména dary.


1904
Otevřena čítárna.


1897
17. 2.  - Jednota založila veřejnou knihovnu v Kroměříži v Jánské ulici č. 26. Půjčovní doba: neděle 13:00 - 15:00, pátek 11:00 - 12:00 a 18:00 - 20:00 hodin.


1896
JUDr. J. Dorazil založil Musejní a knihovní jednotu v Kroměříži